Κτηνιατρείο - Κυπαρισσία
κτηνιατρική και ευζωία

Κτηνιατρείο- Κυπαρισσία

Για τον ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ έλεγχο κατά την αναισθησία το κτηνιατρείο διαθέτει καπνογράφο. Ο καπνογράφος δίνει την δυνατότητα ,συνεχώς, απλά και χωρίς την εφαρμογή  κάποιας επεμβατικής τεχνικής, υπολογισμού της συγκέντρωσης CO2 στο αίμα (PaCO2). Η εκτίμηση της  PaCO2 δίδει άμεσα πληροφορίες για το παραγόμενο CO2, την πνευμονική αιμάτωση, τον κυψελιδικό αερισμό, τις αναπνευστικές κινήσεις και την απομάκρυνση του παραγόμενου CO2 κατά τη χρήση αναπνευστήρα. Επίσης, ο καπνογράφος μπορεί να μας ενημερώσει άμεσα για την ύπαρξη επικίνδυνων καταστάσεων, όπως μετακίνηση ή έμφραξη του τραχειοσωλήνα, αναπνευστικής ή καρδιακής κατάρρευσης ή την περίπτωση επαναεισπνοής του παραγόμενου CO2 δια μέσου του κυκλώματος της αναισθητικής μηχανής.                                           

iStock_000012677934_Large.jpg

Στο κτηνιατρείο εφαρμόζεται, κάθε φορά, το κατάλληλο αναισθητικό σχήμα , ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ζώου και ανάλογα το είδος της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί. 


Υπάρχει δυνατότητα χρήσης εισπνευστικής μηχανής (με ισοφλουράνιο) ,ενώ τα ζωτικά σημεία ελέγχονται συνεχώς με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (monitoring).


Κατά την διάρκεια της αναισθησία υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ελέγχου της καρδιακής κυμματομορφής, της θερμοκρασίας, της αναπνευστικής συχνότητας, της συστολικής και διαστολικής πίεσης, της συγκέντρωση του οξυγόνου του αίματος.


tabela_giannis_1.jpg